background
logotype

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

W Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym udzielane są całodobowe świadczenia obejmujące swym zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, zaopatrzenie w wyroby medyczne, jak również edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin.

Do zakładu pięlęgnacyjno - opiekuńczego przyjmowane są osoby, które otrzymały 40 lub mniej punktów w ocenie poziomu samodzielności według skali Barthel.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego:

  • wniosek o wydanie skierowania do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego;
  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego;
  • zaświadczenie lekarskie;
  • wywiad pielęgniarski;
  • oświadczenia pacjenta lub opiekuna prawnego;
  • dokument stwierdzający wysokość dochodu;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej (pierwsza strona oraz strona z ostatnim aktualnym wpisem).

Wypełnioną dokumentację składa się w siedzibie zakładu, następnie pacjent jest wpisywany na listę osób oczekujących. O terminie przyjęcia pacjent lub jego opiekun prawny jest powiadamiany telefonicznie bądź listownie. Poza kolejnością przyjmowani są kombatanci.

W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie decydować sam o sobie, należy ustanowić opiekuna prawnego do wyrażania woli w jego imieniu.

Podczas przebywania w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, pacjent ponosi odpłatność w wysokości 70% miesięcznego dochodu (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta dołącza się do dokumentacji.

Przyjęcie pacjenta do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego odbywa się w dniach poniedziałek - piątek, w godzinach 9:00 - 14:00

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wypełnione i podpisane dokumenty składa się w sekretariacie na I piętrze.
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zielińska
tel. stacjonarny 87 643 47 08 wew. 5
tel. kom. 697 846 238
Do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego nie kwalifikują się osoby ze skalą Barthel powyżej 40 punktów, osoby chorujące na choroby zakaźne, narkomani oraz alkoholicy.
 
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zielińska
tel. stacjonarny 87 643 47 08 wew. 5
tel. kom. 697 846 238
2018  SPZZOD w Augustowie   globbers joomla templates